ANBI

ANBI Gegevens

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk Dedemsvaart
RSIN/KVK nummer: 002645725/77122445
Website adres: www.cgkdedemsvaart.nl.
E-mail: scriba@cgkdedemsvaart.nl
Adres: Kerkstraat 7
Postcode: 7701 EA
Plaats: Dedemsvaart
Postadres: Postbus 88
Postcode: 7700 AB
Plaats: Dedemsvaart

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Dedemsvaart is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde kerk te Dedemsvaart

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Zij wordt ondersteund door de scriba.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

CHRISTELIJKE GEREFORMEEERDE KERK DEDEMSVAART

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Dedemsvaart is opgericht in 1927. Zij is aangesloten bij het landelijk verband van Christelijke Gereformeerde Kerken en lid van de classis HoogeveenOp 1 januari 2021 telde de gemeente 305 leden, waarvan 203 belijdende leden en 102 doopleden. Per 1 augustus 2019 is de gemeente vacant.

De volgende taken vormen de kern van de gemeente:

1. Het verzorgen van de erediensten: 2 keer per zondag en op de christelijke feestdagen, bid- en dankdag. Hierin staat de verkondiging van het Evangelie centraal. Kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen via de kinderdienst en de zondagsschool op hun niveau afgestemde Bijbelverhalen en verwerkingsopdrachten aangeboden.

2. Het geven van onderwijs aan jongeren in de gemeente is ondergebracht in de catechisaties, die vanaf 10 jaar gevolgd kunnen worden. De catechisaties worden verzorgd door de predikant met medewerking van gemeenteleden.

3. Pastoraat binnen onze gemeente wordt gerealiseerd via de wijkteams. Onder leiding van de wijkouderling besteden pastorale bezoekers en de wijkdiaken aandacht aan de hun toegewezen adressen. Jaarlijks vindt er een huisbezoek plaats, waar aandacht is voor geloofsvragen. In  vreugdevolle en verdrietige omstandigheden wordt extra ondersteuning geboden. Ook het jeugdwerk vormt een bijzonder aandachtspunt van onze gemeente.

4. Via het diaconaat wordt aandacht besteed aan de noden in eigen regio, land en wereldwijd.
De diaconie is vertegenwoordigd in het Diaconaal Platform Hardenberg. Daarnaast worden via diaconale collecten een groot aantal doelen in binnen en buitenland gesteund.

5.  Gemeenteleven. Binnen de gemeente zijn diverse Jeugdverenigingen, Bijbelkringen, Vrouwenvereniging enz. actief. Ook de Evangelisatiecommissie, Activiteitencommissie, Orgelcommissie en Commissie van Beheer hebben hun eigen taak in de gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen

Leden van de kerkenraad, commissies en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Het financieel toezicht in de gemeente is als volgt geregeld:

a.  Na afloop van elk boekjaar legt de penningmeester van de kerk verantwoording af aan de kerkenraad over de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen. De penningmeester van de diaconie legt verantwoording af aan de kerkenraad over de diaconale middelen.

b.  De kerkenraad legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering van de gemeente over de verkrijging, het beheer en de besteding van middelen via een financieel jaarverslag waaraan het financieel overzicht van de diaconie toegevoegd is.

c.  Een kascontrole commissie controleert de verantwoording en brengt schriftelijk verslag uit aan de Kerkenraad en aan de ledenvergadering.

d.   Bij de jaarlijkse kerkvisitatie (onderzoek naar de stand van zaken in de gemeente, ingesteld door de classis) legt de kerkenraad verantwoording af over de verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begroting 2023  resultaat 2022  resultaat 2021
Baten
|Opbrengsten en bezittingen  €                      7.180,00  €                     34.322,00  €                         28.081,00
Bijdrage gemeenteleden  €                    103.00,00  €                   141.892,00  €                       102.500,00
Subsidies en overige bijdragen derden  €                      1.200,00  €                        1.633,00  €                            1.334,00
Totaal baten (a)  €                  111.380,00  €                   117.847,00  €                       131.915,00
Lasten
Besteding pastoraat €                     47.948,00  €                     11.417,00  €                         13.266,00
Besteding diensten etc.  €                     6.900,00  €                     7.422,00  €                           7.657,00
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk €                     30.707,00  €                     46.405,00  €                         26.856,00
Lasten kerkelijke gebouwen (incl afschr.) €                     19.383,00 €                     84.571,00 €                         41.184,00
Lasten overige eigen-dommen en inventarissen €                       4.800,00 €                     4.800,00 €                           4.800,00
Salarissen (koster e.d.)  €                     -  €                       -  €                        -
Lasten beheer en administratie, kosten etc.  €                      5.200,00  €                     13.266,00  €                         11.735,00
Totaal lasten (b)  €                  114.938,00                       46.290,00  €                        98.409,00
Resultaat  (totaal a-b)  €                    - 3.558,00
 €                     93.609,00  €                        33.506,00

 

Toezicht:

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie: 01-03-2023.
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 07-03-2023.
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 28-03-2023.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. NB: kan vervallen als dit niet van toepassing is.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

(NB: desgewenst is nog een beknopte nadere toelichting te overwegen op specifieke posten, bijv. die een incidenteel karakter hebben (zoals restauratie van een kerkgebouw.)

 

Geactualiseerd in de kerkenraadsvergadering van 13-04-2023

Voorzitter,                                                                                            Scriba
E. vd Brink                                                                                           J. Hamhuis

Scroll naar boven